SẢN PHẨM MILWAUKEE CHÂU Á

Sản phẩm của MILWAUKEE™ được sản xuất cho và bán tại thị trường châu Á

Tất cả sản phẩm của MILWAUKEE™ được sản xuất cho và bán tại thị trường châu Á (“Phạm vi của Sản phẩm Milwaukee Châu Á”) đều sẽ tuân thủ các điều kiện phê chuẩn, luật an toàn và yêu cầu cụ thể tại địa phương. Tuy nhiên, bất kỳ sản phẩm MILWAUKEE™ nào được mua từ bên ngoài và không thuộc Phạm vi của Sản phẩm Milwaukee Châu Á có thể không tuân thủ các yêu cầu chế định và điều kiện phê chuẩn để đảm bảo an toàn áp dụng cho các quốc gia châu Á.

Ngoài ra, các sản phẩm MILWAUKEE™ chỉ thuộc phạm vi bảo hành của Sản phẩm Milwaukee Châu Á khi các sản phẩm đó có phiếu bảo hành tại riêng châu Á. Nếu sản phẩm MILWAUKEE™ của bạn không thuộc phạm vi của Sản phẩm Milwaukee Châu Á hoặc không có thẻ bảo hành tại riêng châu Á, sản phẩm MILWAUKEE™ của bạn sẽ không thuộc phạm vi bảo hành của Sản phẩm Milwaukee Châu Á.

Nếu bạn không chắc liệu sản phẩm MILWAUKEE™ của mình có thuộc Phạm vi của Sản phẩm Milwaukee Châu Á hay không, vui lòng liên hệ với chúng tôi.